PDF MIDI LILYPOND
Partitura
Extracto da música
PDF MIDI LILYPOND
Partitura
Extracto da música
Letra
PDF
Kyrie, eleison,
Kyrie, eleison.
Christe, eleison,
Christe, eleison.
Kyrie, eleison,
Kyrie, eleison.